Yıldızeli (Sivas) ve Almus (Tokat) ilçeleri arasında yer alan senozoyik yaşlı magmatik birimlerin petrojenezi ve bölgenin jeotektonik evriminin araştırılması

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorZekiye Karacık (Supervisor)

Cite this

'