Oyunlaştırma uygulamalarının bireysel performans üzerine etkisi: Hava taşımacılık sektörü uygulaması The effect of gamification applications on individual performance: Application of air transportatio

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorHür Bersam Sidal (Supervisor)

Cite this

'