β-Ketoesterlerin benzoin tepkimesinin kuantum mekanik hesaplamalarla modellenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorNurcan Tüzün (Supervisor)

Cite this

'